Υπερηχογραφική εικόνα εγκάρσιας τομής 2ου τριμήνου εμβρύου 20 εβδ. όπου απεικονίζεται ετερόπλευρη τέλεια χειλοϋπερωιοσχιστία . * : Χειλοσχιστία 1: σχιστία φατνιακής απόφυσης 2: Υπεριοωσχιστία

Original size is 218 × 208 pixels