Στάδιο Ι : παλινδρόμηση ούρων στον ουρητήρα
Στάδιο ΙΙ : παλινδρόμηση ούρων στην πύελο
Στάδιο ΙΙΙ : παλινδρόμηση ούρων στους κάλυκες
Στάδιο ΙV: Διάταση ουρητήρα
Στάδιο V: Διάταση ουρητήρα-πυελοκαλυκικού συστήματος

Original size is 931 × 393 pixels