Οι σχιστίες του άνω χείλους  (χειλεοσχιστία) και της υπερώας (υπερωιοσχιστία) είναι οι πιο συχνές κρανιοπροσωπικές συγγενείς ανωμαλίες. Με τον όρο σχιστία εννοούμε τα ελλείματα του άνω χείλους , της φατνιακής απόφυσης της άνω γνάθου (μελλοντική οδοντοστοιχία) ή της  υπερώας (οροφή του στόματος). Μπορεί να είναι μόνο ή μια ή άλλη  ή και συνδυασμός τους. Κατά…

Για επείγοντα καλέστε στο     6944 66 85 70